Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Warunki przyjęcia do DPS

Wyświetl stronę główną » Warunki przyjęcia » Warunki przyjęcia do DPS

WARUNKI PRZYJĘCIA DO DPS

Osoba, która wymaga całodobowej opieki z powodu choroby, wieku czy niepełnosprawności i nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, może zostać skierowana do domu pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej to jednostki, których zadaniem jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych i religijnych, przy uwzględnieniu wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Ważne informacje

 • Sytuacja dochodowa osoby nie ma wpływu na skierowanie jej do dps.
   
 • Na uzasadniony wniosek osoby kierowanej lub w przypadku, gdy termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące – może być umieszczona w innym dps.
   
 • Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej „Gmina i powiat (…) nie mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych”.

Podstawą skierowania do domu pomocy społecznej jest:

 • Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożony do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby lub pobytu w dniu jej kierowania, zawierający zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego). Wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodek Pomocy Społecznej.
   
 • Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierający w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku należy dołączyć

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku lub,
 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty;
 • zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,
 • zgodę osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej ,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych:

 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
 • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby, ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

-   niezbędne druki są dostępne w siedzibie ośrodków pomocy społecznej

Formalności – skierowanie i umieszczenie w DPS

W przypadku, gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu oraz w nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczanie w Domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia potrzebnych dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do Domu.

Osoba ubiegająca się jest kierowana do Domu na czas nieokreślony, chyba, że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny) z wnioskiem o skierowanie do DPS na czas określony. Dyrektor Domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do Domu. Postępowanie w sprawie skierowania do Domu Pomocy Społecznej, a następnie umieszczenia, wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami.

Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w DPS. Całość dokumentacji przekazywana jest do powiatowego centrum pomocy rodzinie celem wydania stosownej decyzji. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się min. o to świadczenie w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku o pomoc (w przypadku spraw skomplikowanych w terminie 2 miesięcy). Dla osoby bezdomnej właściwy miejscowo jest ośrodek pomocy społecznej ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały.

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie.

Wywiad środowiskowy

przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej w celu ustalenia sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i materialno-bytowej wnioskodawcy. Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu.

Odpłatność za pobyt w DPS
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 • Mieszkaniec domu – nie więcej jednak niż 70 proc. swojego dochodu.
 • Małżonek, zstępni przed wstępnymi ( w zależności od dochodu, sytuacji materialnej rodziny)
 • Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez zobligowane osoby (małżonek, zstępni, wstępni)

Można zwolnić  rodzinę z opłat za pobyt w DPS częściowo lub całkowicie, jeśli osoby zobowiązane:

 • wnoszą opłaty za pobyt innych członków rodziny w DPS, ośrodku wsparcia lub innej placówce,
 • występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
 • małżonkowie, zstępni, wstępni, utrzymujący się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia.
 • Osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Od decyzji negatywnych wydanych przez organ gminy i powiatu przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, adres tego organu musi być podany w wystawionej decyzji.

POMAGAMY W UZUPEŁNIENIU DOKUMENTACJI
Pracownicy naszego Domu, pomogą Wam w uzupełnieniu dokumentacji potrzebnej do umieszczenia bliskich w naszej placówce, udzielą wszelkich informacji oraz będą służyć poradą.

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-02-02 13:49

Dodanie artykułu - Marcin Urbański

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

DPS Skierniewice
96-100 Skierniewice,
ul. Nowobielańska 92A
woj. łódzkie

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.