Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Kodeks Etyczny

Wyświetl stronę główną » Kodeks Etyczny » Kodeks Etyczny

Podtytuł: ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach z dnia 08 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach
z dnia 08 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Porządkowym Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 8 ppkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47.2017 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 10 kwietnia 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam następujące zmiany w Regulaminie Porządkowym Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach Nr 3/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.

1) § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„DPS zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające mieszkańców, a w szczególności zapewnia:”

2) § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Leki przechowywane są w pokoju pomocy doraźnej i wydawane wyłącznie przez pielęgniarki na podstawie zlecenia lekarza.”

3) § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Dowody osobiste mieszkańców przechowywane są w pokoju pielęgniarek, w metalowej szafie wyposażonej w zamek, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób nieupoważnionych.”

4) § 4 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Na prośbę mieszkańca nieubezwłasnowolnionego, w każdej chwili”

5) § 4 ust. 2 pkt. 2 o następującym brzmieniu:
„Na prośbę rodziny, na podstawie pisemnego oświadczenia” zostaje uchylony

6) § 5 ust. 2  otrzymuje następujące brzmienie:
„Każdy mieszkaniec DPS ma prawo do zameldowania na czas nieokreślony lub określony, o czym jest informowany w dniu przyjęcia do placówki.”

7) § 8 ust. 4  otrzymuje następujące brzmienie:
„O przyjęciu do DPS mieszkańca zostają powiadomieni celem przekazania odpłatności za pobyt:

  • ZUS lub KRUS,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej,  Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z dotychczasowym miejscem zamieszkania.”

8) § 9 ust 4 i 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„ 4. Pozostała część dochodu mieszkańca Domu przekazywana jest do jego rąk lub przechowywana jest na indywidualnym koncie depozytowym DPS.

5. Rozporządzanie przez mieszkańca dochodem, o którym mowa w ust. 4 następuje na podstawie wniosku o wypłatę z depozytu.”

9)  § 10 pkt 12 otrzymuje następujące brzmienie:
„odwiedzin przez rodziny, osoby bliskie.. Wizyty odnotowane są w Zeszycie Odwiedzin. Mieszkańcy mogą przyjmować odwiedzających w pokoju gościnnym, w pokoju dziennego pobytu lub w swoim pokoju. Odwiedziny powinny odbywać się w sposób niezakłócający spokój innym podopiecznym DPS. Przy osobach umierających wskazana jest obecność osoby bliskiej - niezależnie od pory dnia.”

9)  § 10 pkt 14 otrzymuje następujące brzmienie:
„dostępu przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych w kuchence oddziałowej.”

10) § 11 pkt 3 lit. b o następującym brzmieniu:
„zakazu spożywania alkoholu i innych środków odurzających na terenie DPS”
zostaje uchylony

11) § 19 ust. 1 o następującym brzmieniu:
„DPS nie finansuje opieki zdrowotnej.” zostaje uchylony

4) pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

§ 2

Tekst jednolity Regulaminu Porządkowego Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje z dniem ogłoszenia.

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-02-02 13:47

Dodanie załącznika/ załączników - Marcin Urbański

2021-02-02 13:45

Dodanie artykułu - Marcin Urbański

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

DPS Skierniewice
96-100 Skierniewice,
ul. Nowobielańska 92A
woj. łódzkie

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.