Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zapytanie ofertowe

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia i Komunikaty » Zapytanie ofertowe

Podtytuł: Dostawy leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach

AG.26.01.2022 Skierniewice, 12.01.2022 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tysięcy złotych

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach, ul. Nowobielańska 92A, 96 – 100 Skierniewice

zaprasza do złożenia ofert na:

na sukcesywne dostawy leków, produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Sukcesywne dostawy leków, produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach wg formularza ofertowego.

1.2. Wszystkie artykuły muszą spełniać aktualnie obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy oraz wymogi bezpieczeństwa i zdrowia zgodne z aktualnymi rozporządzeniami.

1.3. Oferowane produkty muszą posiadać aktualne świadectwo rejestracji, atest, świadectwo jakości, deklarację zgodności lub zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w zakładach służby zdrowia, a ponadto właściwe oznakowanie opakowań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

1.4. Termin ważności min. 12 mies. od daty dostawy do Zamawiającego.

 

2. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

 

3. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: najniższa cena

 

4. Sposób przygotowania oferty:

4.1. Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w PLN, w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym podatek VAT (jeśli dotyczy)

4.3. Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

4.4. Cena może być tylko jedna, wpisana do odpowiedniej rubryki ODPŁATOŚCI BRUTTO w Formularzu ofertowym.

4.5. Cena oferty nie podlega waloryzacji.

4.6. W sytuacji, kiedy zaprzestano produkcji leku lub lek został wycofany z obrotu, a z przyczyn obiektywnych nie można zastąpić go innym lekiem równoważnym, należy w tabeli – w Formularzu ofertowym podać odpowiednią informację i nie dokonywać wyceny. Jeśli wycena dotyczy zamiennika- leku równoważnego, należy złożyć osobny formularz zawierający te leki (pod nr pozycji leków zamawianych)

4.7. Jeżeli ilość leku (produktu lub wyrobu) w opakowaniu proponowanym przez Wykonawcę będzie inna niż ilość zamawiana, Wykonawca koryguje w formularzu ofertowym w taki sposób, aby zgadzała się końcowa ilość leku zamówionego, tzn. Wykonawca oferuje taką samą ilość jednostek (np. tabletek, ampułek) jakiej żądał Zamawiający.

 

5. Informacja o procedurze składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobiście lub listownie: na Formularzu Oferty (wzór w załączeniu) w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat Dyrektora, adres: Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach, ul. Nowobielańska 92A, 96 – 100 Skierniewice do dnia 21.01.2022 r. do godz. 9.00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Oferta na sukcesywne dostawy leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach”, nie otwierać przed 21.01.2022 r. przed godz. 9.30”, w wersji elektronicznej, w formie skanu z podpisem osoby upoważnionej, na adres e-mail : sekretariat@dps.skierniewice.net.pl w nieprzekraczalnym terminie do 21.01.2022 r. do godz. 9.00

 

6. Termin otwarcia ofert: dzień : 21.01.2022 r., godz. 9.30

 

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :

Łukasz Czuba, adres e-mail: l.czuba@dps.skierniewice.net.pl , tel. 725 777 101

Anna Cuper, adres e-mail: a.cuper@dps.skierniewice.net.pl , tel. 46 880 97 30

 

8. Informacje dodatkowe:

8.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru oferty.

8.2. Zamawiający po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty drogą listowną i/lub elektroniczną.

8.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

8.4. Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwanym „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Państwa danych danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach, ul. Nowobielańska 92A, 96-100 Skierniewice

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach jest Pani Katarzyna Wójt-Lenarcik, tel. 46 880 97 30, e-mail: iodo@dps.skierniewice.net.pl

c) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 c RODO wyłącznie w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym.

d) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy i przez okres wymagany dla przetrzymywania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania

e) Posiadacie Państwo prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa na postawie art. 15 RODO, prawo do sprostowania Państwa danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO

f) Nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust 3b,d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO

 

 

Załącznik do zapytania:

-wypełniony i podpisany formularz ofertowy

-podpisany projekt umowy

 

 

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

w Skierniewicach

Małgorzata Greta

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Ogłoszenia i Komunikaty.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-01-12 08:25

Edycja artykułu - Anna Cuper

2022-01-12 08:17

Dodanie załącznika/ załączników - Anna Cuper

2022-01-12 08:17

Dodanie załącznika/ załączników - Anna Cuper

2022-01-12 08:17

Dodanie załącznika/ załączników - Anna Cuper

2022-01-12 08:10

Dodanie artykułu - Anna Cuper

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

DPS Skierniewice
96-100 Skierniewice,
ul. Nowobielańska 92A
woj. łódzkie

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.