Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dps-skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.dps-skierniewice.pl/artykuly/178

Zapytanie ofertowe

Podtytuł: Sukcesywne dostawy rękawic jednorazowych dla Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach

AG.26.17.2024 Skierniewice, 27.05.2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 tys.zł.

na sukcesywne dostawy rękawic jednorazowych dla Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach, ul. Nowobielańska 92A, 96 – 100 Skierniewice,https://www.bip.dps-skierniewice.pl , tel. 46 880 97 30

 

zaprasza do złożenia ofert na:

na sukcesywne dostawy rękawic jednorazowych dla Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia

    1. Dostawa wraz z wniesieniem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego rękawic jednorazowych wg formularza ofertowego

    2. Wszystkie artykuły muszą spełniać aktualnie obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy oraz wymogi bezpieczeństwa i zdrowia zgodne z aktualnymi rozporządzeniami.

    3. Wszystkie produkty muszą być oznaczone znakiem CE, objęta odpowiednimi testami oraz spełniać wymogi norm jakościowych i technologii produkcji określonych w Polskich Normach.

    4. Termin ważności min. 6 mies. od daty dostawy do Zamawiającego.

 

2. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

 

3. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: najniższa cena

 

4. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobiście lub listownie: na Formularzu Oferty (wzór w załączeniu) w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat Dyrektora, adres: Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach, ul. Nowobielańska 92A, 96 – 100 Skierniewice do dnia 03.06.2024 r. do godz. 9.00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

Oferta na sukcesywne dostawy rękawic jednorazowych dla Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach”, nie otwierać przed 03.06.2024 r. przed godz. 9.30”, w wersji elektronicznej na adres e-mail : sekretariat@dps-skierniewice.pl w nieprzekraczalnym terminie do 03.06.2024 r. do godz. 9.00

 

6. Termin otwarcia ofert: dzień : 03.06.2024 r., godz. 9.30

 

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Anna Cuper adres e-mail: a.cuper@dps-skierniewice.pl, tel. 46 880 97 30

 

8. Informacje dodatkowe:

8.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru oferty.

8.2. Zamawiający po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty drogą listowną i/lub elektroniczną.

8.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia wstępnego zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

8.4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert;

8.5. Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwanym „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Państwa danych danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach, ul. Nowobielańska 92A, 96-100 Skierniewice

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach jest Pani Katarzyna Wójt-Lenarcik, tel. 46 880 97 30, e-mail: iodo@dps-skierniewice.pl

c) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 c RODO wyłącznie w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym.

d) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy i przez okres wymagany dla przetrzymywania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania

e) Posiadacie Państwo prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa na postawie art. 15 RODO, prawo do sprostowania Państwa danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO

f) Nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust 3b,d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO

 

Załącznik do zapytania:

-formularz ofertowy

-projekt umowy

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

w Skierniewicach

Małgorzata Greta