Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

II Zapytanie ofertowe

Wyświetl stronę główną » Zapytania Ofertowe » II Zapytanie ofertowe

Podtytuł: Dostawa 2 szaf chłodniczych i 1 szafy mroźniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach

AG.26.19.2024 Skierniewice, 25.06.2024r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 tys.zł.

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach, ul. Nowobielańska 92A, 96 – 100 Skierniewice,https://www.bip.dps-skierniewice.pl , tel. 46 880 97 30

 

zaprasza do złożenia ofert na:

na dostawę 2 szaf chłodniczych i 1 szafy mroźniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

  1. Dostawa szaf chłodniczych w ilości 2 szt wg formularza ofertowego.

  2. Dostawa szafy mroźniczej w ilości 1 szt. wg formularza ofertowego.

  3. Wniesienie urządzeń do miejsca wskazanego przez pracownika Zamawiającego, ustawienie oraz uruchomienie przed podpisaniem Protokołu Odbioru.

  4. Wszystkie artykuły muszą być fabrycznie nowe i muszą spełniać aktualnie obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy oraz wymogi bezpieczeństwa i zdrowia zgodne z aktualnymi rozporządzeniami.

  5. Wszystkie produkty muszą być oznaczone znakiem CE, objęta odpowiednimi testami oraz spełniać wymogi norm jakościowych i technologii produkcji określonych w Polskich Normach.

  6. Okres gwarancji 24 mies. od daty dostawy do Zamawiającego.

  7. Nie ma możliwości dokonania przedpłaty.

 

2. Termin realizacji zamówienia: do 5 sierpnia 2024r.

 

3. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: najniższa cena

 

4. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobiście lub listownie: na Formularzu Oferty (wzór w załączeniu) w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat Dyrektora, adres: Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach, ul. Nowobielańska 92A, 96 – 100 Skierniewice do dnia 02.07.2024 r. do godz. 9.00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

Oferta na dostawę 2 szaf chłodniczych i 1 szafy mroźniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach”, nie otwierać przed 02.07.2024 r. przed godz. 9.30”, w wersji elektronicznej na adres e-mail : sekretariat@dps-skierniewice.pl w nieprzekraczalnym terminie do 02.07.2024 r. do godz. 9.00

 

5. Termin otwarcia ofert: dzień :02.07.2024 r., godz. 9.30

 

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :

w sprawach proceduralnych: Anna Cuper, adres e-mail: a.cuper@dps-skierniewice.pl, tel. 46 880 97 32

w sprawach merytorycznych: Anna Grublewska, adres e-mail: a.grublewska@dps-skierniewice.pl , tel. 46 880 97 30

 

7. Informacje dodatkowe:

871. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru oferty.

7.2. Zamawiający po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty drogą listowną i/lub elektroniczną.

7.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia wstępnego zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

7.4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert;

7.5. Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwanym „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Państwa danych danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach, ul. Nowobielańska 92A, 96-100 Skierniewice

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach jest Pani Katarzyna Wójt-Lenarcik, tel. 46 880 97 30, e-mail: iodo@dps-skierniewice.pl

c) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 c RODO wyłącznie w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym.

d) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy i przez okres wymagany dla przetrzymywania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania

e) Posiadacie Państwo prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa na postawie art. 15 RODO, prawo do sprostowania Państwa danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO

f) Nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust 3b,d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO

 

Załącznik do zapytania:

-formularz ofertowy

-projekt umowy

 

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

w Skierniewicach

Małgorzata Greta

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-06-25 08:16

Dodanie załącznika/ załączników - Anna Cuper

2024-06-25 08:11

Dodanie załącznika/ załączników - Anna Cuper

2024-06-25 08:11

Dodanie załącznika/ załączników - Anna Cuper

2024-06-25 08:07

Dodanie artykułu - Anna Cuper

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

DPS Skierniewice
96-100 Skierniewice,
ul. Nowobielańska 92A
woj. łódzkie

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.