Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zapytanie ofertowe

Wyświetl stronę główną » Zapytania Ofertowe » Zapytanie ofertowe

Podtytuł: Dostawy nabiału dla Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach

AG.26.24.2023                                                                                                  Skierniewice, 15.11.2023r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp, gdyż jego wartość jest niższa niż kwota 130.000,00 złotych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1497).

 

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach, ul. Nowobielańska 92A, 96-100 Skierniewice

tel. 46 880 97 30; e-mail : sekretariat@dps-skierniewice.pl

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

na sukcesywne dostawy nabiału dla Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy nabiału szczegółowo opisane w formularzach ofertowych stanowiących załączniki do zapytania. Wytworzenie towaru, sposób opakowania, a także sposób jego przewozu powinien spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego, w szczególności:

 

1.1 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 - tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1448) oraz ustawą z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187 - tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1980) wraz z aktami wykonawczymi;

1.2 Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z dnia 01.02.2002r. z późniejszymi zmianami; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, tom 6, str. 463, z późniejszymi zmianami);

1.3 Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r. str. 1 - 54; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, tom 34, str. 319 - 337 z późniejszymi zmianami);

1.4 Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004 r., str. 4 - 17, z późniejszymi zmianami);

1.5 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006r., str. 5, z późniejszymi zmianami);

1.6 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych, dotyczących środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005r., str. 1, z późniejszymi zmianami);

1.7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. z 2010r. Nr 232, poz. 1525 z późniejszymi zmianami);

1.8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 czerwca 2007r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 774);

  1. Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:

a) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia specjalistycznym transportem przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do obowiązków Wykonawcy należało będzie także wniesienie dostarczonych towarów do pomieszczenia magazynowego wskazanego przez pracownika Zamawiającego. Pracownik dostarczający towar musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia.

b) Wykonawca realizuje dostawy w zamówieniach częściowych, określonych przez Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy telefonicznie lub faksem najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę. Częstotliwość dostaw – 3 razy w tygodniu, w godzinach 7.00- 10.00. Terminy dostaw określa Zamawiający i nie podlegają one negocjacjom.

c) Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, ubezpieczonym transportem.

d) Opakowania powinny być wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Zamawiany towar ma być dostarczany do Zamawiającego w pojemnikach Wykonawcy.

e) W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany asortymentu wymienionego w załączniku do oferty, na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem zaoferowania produktów równoważnych, nie gorszych jakościowo od dotychczas dostarczanych produktów, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych lub niższych cen jednostkowych. W przypadku, kiedy Wykonawca dostarcza produkt równoważny, ciąży na nim obowiązek dołączenia do oferty atestów i świadectw wystawionych przez upoważnione do tego instytucje potwierdzające identyczność składu, wartości odżywczej (w tym wartości energetycznej), smaku, zapachu, konsystencji i koloru.

f) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na żądanie aktualne atesty wydane przez uprawnione instytucje o dopuszczeniu artykułów żywnościowych do sprzedaży.

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania towaru złej jakości. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy towaru dobrej jakości w tym samym dniu, Zamawiający może zakupić towar u innego dostawcy. Ewentualne różnice cenowe pokrywa Wykonawca (Zamawiający potrąca wynikłe różnice przy zapłacie za najbliższą dostawę).

h) W przypadku uchybienia terminu dostawy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu u innego dostawcy, a ewentualną różnicę wynikającą z wyższych cen pokrywa Wykonawca (Zamawiający potrąca wynikłe różnice przy zapłacie za najbliższą dostawę).

i) Przyjęcia zamówionego towaru od Wykonawcy dokona upoważniony pracownik DPS na podstawie prawidłowo wystawionego dokumentu dostawy (WZ)

j) Faktura VAT będzie wystawiona na koniec miesiąca, nie wcześniej niż w dniu ostatniej w danym miesiącu dostawy. W przypadku stwierdzenia błędów na fakturze, termin płatności rozpocznie bieg w dniu dostarczenia poprawionej faktury.

k) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć określoną ilość towaru zgodnie ze złożonym zamówieniem przez Zamawiającego, nie zmieniając ilości dostarczonego towaru.

l) Artykuły muszą być świeże, w początkowym okresie terminu przydatności do spożycia, bez uszkodzeń mechanicznych, bez cech nadpsucia czy pleśni, w nieuszkodzonych opakowaniach.

ł) Wszystkie opakowania muszą być opatrzone czytelnymi, nieusuwalnymi, zrozumiałymi etykietami, które nie mogą wprowadzać w błąd i pomijać istotnych informacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku.

  1. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

  2. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: najniższa cena

  3. Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

  4. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty (wzór w załączeniu) w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat Dyrektora, adres: Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach, ul. Nowobielańska 92A, 96-100 Skierniewice do dnia 24.11.2023r. do godz.10.00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy nabiału dla Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach, nie otwierać przed 24.11.2023r. przed godz. 10.30”, w wersji elektronicznej na adres e-mail : sekretariat@dps-skierniewice.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24.11.2023 r. do godz. 10.00

 

7. Termin otwarcia ofert: dzień : 24.11.2023 r., godz. 10.30

 

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :

Anna Grublewska, adres e-mail: a.grublewska@dps-skierniewice.pl , tel. 46 880 97 30

Anna Cuper, adres e-mail: a.cuper@dps-skierniewice.pl , tel. 46 880 97 32

 

 

9. Informacje dodatkowe:

9.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru oferty.

9.2. Zamawiający po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty drogą listowną i/lub elektroniczną.

9.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia wstępnego zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

9.4. Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwanym „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Państwa danych danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach, ul. Nowobielańska 92A, 96-100 Skierniewice

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach jest Pani Katarzyna Wójt-Lenarcik, tel. 46 880 97 30, e-mail: iodo@dps-skierniewice.pl

c) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 c RODO wyłącznie w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym.

d) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy i przez okres wymagany dla przetrzymywania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania

e) Posiadacie Państwo prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa na postawie art. 15 RODO, prawo do sprostowania Państwa danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO

f) Nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust 3b,d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO

 

 

Załączniki do zapytania:

-formularz ofertowy z załącznikiem

-projekt umowy

 

 

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

w Skierniewicach

Małgorzata Greta

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-11-15 09:31

Dodanie załącznika/ załączników - Anna Cuper

2023-11-15 09:31

Dodanie załącznika/ załączników - Anna Cuper

2023-11-15 09:31

Dodanie załącznika/ załączników - Anna Cuper

2023-11-15 08:58

Dodanie artykułu - Anna Cuper

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

DPS Skierniewice
96-100 Skierniewice,
ul. Nowobielańska 92A
woj. łódzkie

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.