Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie o naborze

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia i Komunikaty » Ogłoszenie o naborze

Podtytuł: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego

DYREKTOR

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SKIERNIEWICACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE

URZĘDNICZE/KIEROWNICZE STANOWISKO

 

 

KIEROWNIK DZIAŁU TERAPEUTYCZNO – OPIEKUŃCZEGO

(nazwa stanowiska pracy)

 

Data publikacji ogłoszenia: 09.11.2023

Termin składania ofert do: 20.11.2023

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

 

 1. Wymagania niezbędne (konieczne):

  1. Obywatelstwo polskie lub osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej i na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje jej prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  2. Wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku pedagogika, praca socjalna, pomoc społeczna, socjologia, pielęgniarstwo.

  3. Posiadanie kwalifikacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

  4. Łączny staż pracy co najmniej 3 lata.

  5. Staż pracy minimum 3 lata w Domu Pomocy Społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej.

  6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

  7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

  8. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

  9. Nieposzlakowana opinia.

  10. Bardzo dobra znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,

  2. umiejętność pracy z zespołem i kierowania zespołem,

  3. umiejętność podejmowania decyzji,

  4. sumienność i dyspozycyjność,

  5. obsługa komputera,

  6. prawo jazdy kat. B.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Koordynacja pracy oddziału poprzez organizację pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach: pielęgniarek, psychologa, pracownika socjalnego, aspiranta pracy socjalnej, instruktorów terapii zajęciowej, pracowników ds. kulturalno – oświatowych, opiekunów, pokojowych i nadzór nad jakością wykonywanych zadań.

  2. Kontrolowanie przestrzegania przez podległy personel dyscypliny pracy, regulaminu pracy, przepisów sanitarnych, bhp i ppoż.

  3. Nadzorowanie i ocenianie efektywności pracy podległych pracowników.

  4. Dbałość o higienę osobistą mieszkańców oraz o stan sanitarno - higieniczny pomieszczeń na oddziałach.

  5. Przeprowadzanie dorywczych inspekcji nocnych, również w niedzielę i święta.

  6. Bieżące omawianie spraw związanych z pracą podległego personelu.

  7. Sporządzanie miesięcznych rozkładów czasu pracy /grafików/ podległego personelu, który zapewnia mieszkańcom właściwą opiekę przez całą dobę oraz przestrzeganie obowiązującego wymiaru czasu pracy, przepisów kodeksu pracy i regulaminu pracy.

  8. Sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych, ustalanie zastępstw w razie nieobecności podległych pracowników.

  9. Prowadzenie ewidencji pracy podległego personelu.

  10. Za zgodą przełożonego ustalanie zastępstwa na czas swojej nieobecności.

  11. Codzienne składanie Dyrektorowi sprawozdania z działalności oddziału i podległych pracowników w godzinach przez niego ustalonych.

  12. Współpraca z kuchnią w zakresie ilości oraz jakości wydawanych posiłków.

  13. Zakres obowiązków dot: powierzonego oddziału:

   • prowadzenie ewidencji wydawanych leków i leków prywatnych,

   • czuwanie nad ogólnym stanem higieniczno- sanitarnym mieszkańców i pomieszczeń oddziału,

   • prowadzenie - książki raportów pielęgniarskich

    • książki zleceń,

    • książki leków,

    • dokumentacji pielęgniarskiej mieszkańców.

   • czuwanie nad terminowością okresowych badań kontrolnych mieszkańców, wzywanie pogotowia w wypadkach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji lekarza,

   • udział w rozdawaniu posiłków,

   • asystowanie podczas konsultacji lekarskich podopiecznych,

   • wykonywanie wszelkich czynności koniecznych dla należytego pielęgnowania mieszkańców.

   • odpowiedzialność za całokształt opieki nad mieszkańcami na oddziale podczas pełnionego dyżuru,

   • zamawianie i właściwe przechowywanie, oznakowanie i rozliczanie środków chemicznych, dezynfekujących i czystościowych na oddziałach.

   • prowadzenie podręcznego magazynu bielizny, odzieży mieszkańców, jak również przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu,

   • dostarczanie do działu kadr miesięcznych wykazów godzin pracy pracowników zatrudnionych w godzinach nocnych i przebywających na urlopach wypoczynkowych, okolicznościowych itp.

   • dostarczanie informacji do pracowników socjalnych dotyczących ruchu mieszkańców: zgonów, przyjęć do szpitali i powrotów, pobytu na urlopie / wyjście – powrót/.

  14. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej i służbowej.

  15. Współpraca z Zespołem terapeutyczno - opiekuńczym i pracownikami pierwszego kontaktu.

  16. Ustalanie zakresu zadań i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.

  17. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego, o ile nie są sprzeczne z przepisami prawa, dotyczących pracy, a nie objętych niniejszym zakresem.

 

 1. Warunki pracy na danym stanowisk

1) praca w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach;

2) praca na stanowisku kierowniczym w pełnym wymiarze czasu pracy;

3) praca w systemie jednozmianowym, przeciętnie 8 - godzinnym, w podstawowym

systemie czasu pracy;

4) użytkowanie sprzętu biurowego ( komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka

dokumentów);

5) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;

6) oświetlenie naturalne i sztuczne;

7) bezpieczne warunki pracy na stanowisku, praca na parterze budynku przy

ul. Nowobielańskiej 92A w Skierniewicach.

 

 1. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%; - NIE

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

  2. list motywacyjny,

  3. życiorys – CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

  4. kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane czytelnie przez kandydata),

  5. kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy, doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników – przy naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze. W przypadku pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie o zatrudnieniu, wskazując datę jego rozpoczęcia (poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane czytelnie przez kandydata),

  6. inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.) (poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane czytelnie przez kandydata),

  7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,

  9. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  10. oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku będącym przedmiotem naboru,

  11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzonego naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).,

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach przez okres najbliższych 2 lat;

 

  1. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.) – dotyczy naboru na stanowisko kierownicze,

  2. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie.
    

 1. Miejsce i termin składania lub przesyłania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem,

nazwiskiem, adresem i numerem telefonu oraz wyraźnym dopiskiem:

 

Nabór na wolne stanowisko:

KIEROWNIK DZIAŁU TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZEGO”

 

należy składać w siedzibie Domu od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do godz. 15:00

lub przesłać na adres:

Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach

Budynek Administracji – Sekretariat

ul. Nowobielańska 92A, 96-100 Skierniewice

 

W terminie do dnia 20.11.2023 r. do godz. 10:00 (decyduje data i godzina faktycznego wpływu do Sekretariatu DPS w Skierniewicach).

Aplikacje, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty od kandydatów przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i będą wykorzystane jedynie do celów rekrutacji.

 

 1. Inne informacje:

  1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej) ;

  2. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 6 ust. 7-12 kandydat może złożyć na piśmie w formie przez siebie wybranej (samodzielne sporządzenie oświadczeń indywidualnych lub oświadczenia łączonego) ;

  3. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej będzie powiadamiał telefonicznie lub drogą elektroniczną wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze, o poszczególnych etapach i czynnościach naboru, tj. terminie, czasie i miejscu przeprowadzenia selekcji końcowej, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów ;

  4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.dps-skierniewice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach, ul. Nowobielańska 92A, 96-100 Skierniewice przez okres co najmniej 3 miesięcy ;

  5. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć oryginał zaświadczenia zawierającego informację o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zyskanego na koszt kandydata z KRS, orzeczenie lekarskie oraz do wglądu oryginały dokumentów, które stanowią kserokopie w aplikacji.

 

9. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach, ul. Nowobielańska 92a, tel. 46 880 97 30, e-mail: sekretariat@dps-skierniewice.pl, jako administrator danych osobowych informuje Panią/ Pana, iż:

1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: iodo@dps-skierniewice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podstawa prawna: 
- art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465 ze zm.);
- §1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018, poz. 2369 ze zm.);
- art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530);

- art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

- art. 6 ust. 1lit a RODO;

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podstawa prawna:

- art. 6 ust. 1lit a RODO;

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podstawa prawna:

- art. 6 ust. 1lit a RODO;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie do czasu zakończenia obecnego procesu rekrutacyjnego, po czym zostaną zniszczone.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 2 lata.

4.Mają Państwo prawo do:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo do usunięcia danych osobowych;

5. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi na Administratora do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

w Skierniewicach

Małgorzata Greta

Informacje

Rejestr zmian

2023-11-09 14:46

Edycja artykułu - Anna Cuper

2023-11-09 14:07

Dodanie artykułu - Anna Cuper

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

DPS Skierniewice
96-100 Skierniewice,
ul. Nowobielańska 92A
woj. łódzkie

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.