Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Regulamin porządkowy

Wyświetl stronę główną » Regulamin Porządkowy » Regulamin porządkowy

Podtytuł: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr  1/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Porządkowym Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach


REGULAMIN PORZĄDKOWY
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SKIERNIEWICACH
(tekst jednolity z dnia 08.01.2018 r.)


§1

Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach, zwany dalej „DPS” działa na podstawie:

1.    ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.)
2.    rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964 z późn. zm.)
3.    Statutu Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/125/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach i nadania mu statutu (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2016 r., poz. 3924),
4.    Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47.2017 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 10 kwietnia 2017 r.

§2

1.    Dom jest placówką stacjonarną stałego pobytu zapewniającą całodobową opiekę mieszkańcom DPS.
2.    DPS zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające mieszkańców, a w szczególności zapewnia:

1)    miejsce zamieszkania wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt i meble, pościel oraz     środki utrzymania higieny osobistej;
2)    wyżywienie z możliwością wyboru zestawu posiłków lub otrzymanie posiłku     dodatkowego oraz dietetycznego, zgodnie ze wskazaniami lekarza;
3)    odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do pory roku i wymieniane w     razie potrzeby;
4)    pielęgnację podopiecznych;
5)    udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych;
6)    pomoc w utrzymaniu higieny osobistej i w utrzymaniu w czystości pomieszczeń     mieszkalnych;
7)    organizację różnych form terapii zajęciowej dla poprawy stanu zdrowia fizycznego i      psychicznego mieszkańców;
8)    podtrzymanie dotychczasowych zainteresowań i pomoc w rozwijaniu nowych;
9)    udział w imprezach kulturalnych i sportowych;
10)    możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych;
11)    możliwość korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego     ubezpieczenia zdrowotnego oraz pokrywanie opłat ryczałtowych i częściowej     odpłatności za leki do wysokości limitu ceny w miarę możliwości finansowych;
12)    pomoc w załatwianiu spraw socjalnych;
13)    pomoc w finansowaniu mieszkańcowi DPS nieposiadającemu własnego dochodu     wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku nie przekraczającej 30% zasiłku     stałego, o którym mowa w art. 37 ust.2 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej;
14)    warunki do rozwoju samorządności mieszkańców;
15)    stymulowanie nawiązywania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem     lokalnym;
16)    możliwość bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów     wartościowych w depozycie DPS;
17)    regularny kontakt z dyrektorem DPS w określonych dniach i godzinach, podanych do     wiadomości w dostępnym miejscu;
18)    możliwość kontaktu z psychologiem;
19)    wyprawienie zmarłemu mieszkańcowi pogrzebu, zgodnie z jego wyznaniem, w sposób     ustalony odrębnymi przepisami.

3.    Zakres usług, które zapewnia DPS ustala się uwzględniając w szczególności indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców oraz możliwości finansowe DPS.
4.    Dom zapewnia mieszkańcom, prawo do intymnego i godnego życia, zapewnia ochronę dóbr osobistych oraz danych osobowych, możliwość zachowania samodzielności i poczucia bezpieczeństwa.
5.    DPS zapewnia przestrzeganie praw mieszkańców, dostępność do informacji o tych prawach oraz sprawne załatwienie skarg i wniosków mieszkańców, ich rodzin i opiekunów prawnych. Książka skarg i wniosków znajduje się w sekretariacie DPS.
6.    Mieszkańcom DPS udzielana jest pomoc w załatwianiu ich ważnych spraw osobistych.


§3

1.    Leki przechowywane są w pokoju pomocy doraźnej i wydawane wyłącznie przez pielęgniarki na podstawie zlecenia lekarza.
2.    W trosce o zdrowie podopiecznych mieszkańcy nie mogą przechowywać leków w pokojach mieszkalnych.
3.    Podawanie żywności, owoców i słodyczy przez osoby odwiedzające może być dokonane wyłącznie za zgodą pielęgniarki ze względu na reżimy dietetyczne i sanitarne.


§4

1.    Dowody osobiste mieszkańców przechowywane są w pokoju pomocy doraźnej, w metalowej szafie wyposażonej w zamek, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób nieupoważnionych..
2.    Wydawanie dowodu osobistego może nastąpić:
1.    na prośbę mieszkańca nieubezwłasnowolnionego, w każdej chwili
2.    (uchylony)
3.    służbom medycznym (lekarze, Pogotowie Ratunkowe),
4.    na podstawie postanowienia Sądu, Prokuratury, Policji.


§5

1.    Zameldowanie w DPS odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 657 z późn. zm.).
2.    Każdy mieszkaniec DPS ma prawo do zameldowania na czas nieokreślony lub określony, o czym jest informowany w dniu przyjęcia do placówki.
3.    Osoby zameldowane na czas określony, o których mowa w ust. 2 po upływie tego czasu meldują się na czas nieokreślony.
4.    Osobę skierowaną do DPS na czas określony, melduje się na pobyt czasowy.
5.    Wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu stałego należy do obowiązku rodziny lub opiekunów.
6.    Zameldowania w DPS dokonują pracownicy socjalni DPS.


§6

    Osoby obce mogą przebywać na terenie DPS wyłącznie za zgodą Dyrektora DPS po wcześniejszym spisaniu umowy o wolontariacie.

§7

Korespondencję mieszkańcy odbierają osobiście od listonosza lub za ich zgodą korespondencja odbierana jest w sekretariacie DPS.


§8

1.    Tryb i zasady kierowania mieszkańca do DPS określają odrębne przepisy.
2. Przyjmowanie  nowych mieszkańców następuje w przypadku posiadania przez DPS wolnych miejsc w ciągu całego roku kalendarzowego – w indywidualnie ustalonych terminach.
3.    Nowi mieszkańcy przyjmowani są przez Dyrektora lub osobę przez niego wyznaczoną, która zapoznaje mieszkańca z z regulaminami i zarządzeniami obowiązującymi na terenie DPS oraz zakresem świadczonej opieki.
4.    O przyjęciu do DPS mieszkańca zostają powiadomieni celem przekazania odpłatności za pobyt:

  • ZUS lub KRUS,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z dotychczasowym miejscem zamieszkania mieszkańca.


§9

1.    Pobyt w DPS jest odpłatny. Wysokość i tryb regulowania opłaty określa art. 60-64a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2.    Opłaty za pobyt potrącane są z: emerytury, renty, zasiłku stałego lub renty socjalnej mieszkańca.
3.    W przypadku niepełnego potrącenia odpłatności przez organ emerytalno – rentowy lub ośrodek pomocy społecznej, mieszkaniec zobowiązany do jej ponoszenia wpłaca brakującą kwotę do kasy DPS lub na jego rachunek bankowy w terminie 7 dni licząc od daty wypłaty należnego mu świadczenia.
4.    Pozostała część dochodu mieszkańca Domu przekazywana jest do jego rąk lub przechowywana jest na indywidualnym koncie depozytowym DPS.
5.    Rozporządzanie przez mieszkańca dochodem, o którym mowa w ust. 4 następuje na podstawie wniosku o wypłatę z depozytu.
6.    Osoba przebywająca w DPS lub rodzina zobowiązana do opłaty za pobyt otrzymują, zwrot wniesionej opłaty w razie usprawiedliwionej nieobecności w DPS za dni nieobecności  mieszkańca w DPS w wymiarze nie przekraczającym 21 dni w roku kalendarzowym.
7.    Zwrot za dni nieobecności określone w ust. 6 następuje w terminie 14 dni po powrocie do placówki.
8.    Mieszkaniec może przekazać przedmioty wartościowe do depozytu DPS. Za przedmioty wartościowe nie złożone do depozytu DPS nie ponosi odpowiedzialności.
9.    Postępowanie z depozytami określa szczegółowo Regulamin postępowania z depozytami wartościowymi i depozytami pieniężnymi w Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach.
10.    Dyrektor DPS, na wniosek pracownika pierwszego kontaktu - ze względu na stan zdrowia lub konieczności zachowania zasad współżycia społecznego ma prawo przenieść mieszkańca do innej sali na terenie DPS.


§ 10

Mieszkańcy mają prawo do:
1)    korzystania ze wszelkich usług świadczonych przez DPS,
2)    zagwarantowania bezpieczeństwa i spokoju w miejscu zamieszkania,
3)    uzyskania pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
4)    ochrona dóbr osobistych,
5)    intymnego i godnego życia,
6)    zachowania samodzielności i wyboru stylu życia,
7)    zgłaszania skarg i wniosków do Dyrektora DPS,
8)    opieki duszpasterskiej i kultywowania praktyk religijnych,
9)    przechowywania w pokojach pamiątek rodzinnych i innych, z którymi związani są uczuciowo (obrazy, zdjęcia, drobne sprzęty, itp.),
10)    codziennej prasy,
11)    korzystania z imprez kulturalno-rozrywkowych,
12)    odwiedzin przez rodziny, osoby bliskie.. Wizyty odnotowane są w Zeszycie Odwiedzin. Mieszkańcy mogą przyjmować odwiedzających w pokoju gościnnym, w pokoju dziennego pobytu lub w swoim pokoju. Odwiedziny powinny odbywać się w sposób niezakłócający spokój innym podopiecznym DPS. Przy osobach umierających wskazana jest obecność osoby bliskiej - niezależnie od pory dnia.
13)    korzystania z kuchenki oddziałowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
14)    dostępu przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych w kuchence oddziałowej,
15)    spożywania posiłków w pokojach mieszkalnych.


§11

Do obowiązków mieszkańców należy:
1)     współdziałanie z personelem DPS w zaspakajaniu swych podstawowych potrzeb;
2)     dbałość na miarę swych sił i możliwości o porządek w miejscu zamieszkania, higienę osobistą i schludny wygląd;
3)     przestrzeganie:
a)    norm i zasad współżycia społecznego szczegółowo określonych w zarządzeniach porządkowych Dyrektora,
b)  (uchylony)
c)    zakazu palenia tytoniu na terenie DPS, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
d)    przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i bhp,
4)    dbałość o mienie DPS.


§12

    Mieszkańcy mogą dobrowolnie wykonywać pracę porządkowe na rzecz DPS.


§13

1.    Mieszkańcy DPS mogą przebywać poza DPS za wcześniejszym powiadomieniem i wskazaniem miejsca pobytu oraz osoby opiekującej się.
2.    W okresie przebywania mieszkańca poza DPS, DPS nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo oraz ewentualne szkody wyrządzone innym osobom.
3.    W przypadku samowolnego opuszczenia DPS na okres dłuższy niż 24 godziny DPS powiadamia Komendę Miejską Policji w Skierniewicach.

 

§14

Mieszkaniec DPS może wyrazić wolę powrotu do swojego miejsca zamieszkania lub rodziny. Oświadczenie woli składa Dyrektorowi DPS, który występuje do organu gminy o uchylenie decyzji kierującej do DPS.


§15

1.    W DPS działa Rada Mieszkańców, która reprezentuje ich interesy, dba o właściwe formy     współdziałania z personelem DPS.
2.    Dyrektor DPS zapewnia niezbędne warunki funkcjonowania Rady Mieszkańców.
3.    Zasady'współdziałania z kadrą DPS określa Regulamin Rady Mieszkańców.


§16

1.    W DPS działa Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy, który opracowywuje indywidualne plany wspierania mieszkańców i czuwa nad ich realizacją.
2.    Podopieczny DPS korzysta z usług, których zakres i rodzaj wynika z indywidualnego planu wspierania mieszkańca opracowanego z jego udziałem, o ile ten udział jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia.
3.    Plan wspierania mieszkańców koordynowany jest przez Kierownika Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego oraz pracownika pierwszego kontaktu - wskazanego przez mieszkańca.
4.    Pracownikiem pierwszego kontaktu może być każda osoba zatrudniona w DPS.
5.    Pracownik pierwszego kontaktu winien mieć nieskazitelną opinię, właściwą postawę etyczno-moralną, umiejętność rozwiązywania problemów i nawiązywania kontaktów.
6.    Pracownik pierwszego kontaktu reprezentuje interesy mieszkańca, służy radą, pomocą, pomaga w drobnych sprawach życia codziennego, współpracuje z innymi pracownikami DPS. W razie stwierdzenia nieprawidłowości podejmuje interwencję.
7.    Mieszkaniec może wnioskować o zmianę pracownika pierwszego kontaktu - po konsultacji z Kierownikiem Działu terapeutyczno-opiekuńczego - decyzję podejmuje Dyrektor DPS.


§17

Sprawy działań mieszkańców DPS, które naruszają przepisy niniejszego Regulaminu, bądź naruszają zasady współżycia społecznego są indywidualnie rozpatrywane przez Dyrektora DPS.


§18

Osoby odwiedzające - będące w stanie nietrzeźwym lub podejrzane o wnoszenie alkoholu na teren DPS, nie będą wpuszczane.


§19

1.    (uchylony)
2.   Leki pełnopłatne realizowane są wyłącznie ze środków własnych mieszkańców.
3.    Jeśli mieszkaniec odmówi wykupienia leków, a jest on niezbędny dla jego życia lub zdrowia - DPS zakupi lek z własnych środków i potrąci swoją należność z konta depozytowego mieszkańca, bądź na drodze sądowej będzie dochodził zwrotu należności.


§20

1.    Za całokształt działalności DPS odpowiada Dyrektor, a w czasie jego nieobecności upoważniony pracownik.
2.    W szczególności Dyrektor zobowiązany jest do:
1)    tworzenia warunków coraz pełniejszej realizacji zadań stojących przed DPS,
2)    kształtowanie właściwego stosunku do mieszkańców DPS,
3)    zagwarantowania mieszkańcom respektowania ich praw osobistych,
4)    otaczanie mieszkańców szczególną troską i opieką,
5)    utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami i opiekunami prawnymi mieszkańców,
6)    dbanie o wyznaczenie opiekuna prawnego dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych,
7)    zapewnienie warunków do godnego umierania i sprawienie zmarłemu mieszkańcowi pogrzebu zgodnie z jego wolą i wyznaniem.


§21

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-02-02 14:14

Dodanie artykułu - Marcin Urbański

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

DPS Skierniewice
96-100 Skierniewice,
ul. Nowobielańska 92A
woj. łódzkie

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.